top of page

Tès Evalye Konplete Segondè

Kondisyon pou Enskripsyon

Enskri pou tès TASC la:

 • Tout kandida pou fè tès yo dwe enskri an pèsòn nan Northview Middle School

 • Kandida yo dwe ranpli yon fòm enskripsyon TASC

 • Yo dwe prezante yon idantite ki valab nan moman enskripsyon an.  Yo aksepte ID sa yo:

  • Lisans chofè a

  • Paspò

  • ID Indiana

  • Kat Vèt

*Yon kopi ID a dwe soumèt ak fòm enskripsyon an

 • Peye $95 frè tès pou konplete enskripsyon an (yo aksepte lajan kach, chèk, oswa kat kredi)

*Peman pa ranbousab.  Elèv yo ka chanje dat egzamen an yon sèl fwa ak avi 48 èdtan

map.png
bottom of page