top of page
Kopi%20of%20DSC_8154_edited_edited_edit

Edikasyon de baz pou granmoun se yon pwogram aprantisaj pou ede granmoun rafrechi ak amelyore konpetans akademik ki nesesè pou prepare pou kolèj, enskri nan fòmasyon karyè, ede timoun yo fè devwa, prepare pou tès Ekivalans Lekòl Segondè (HSE), oswa revize kontni anvan yo antre nan mendèv la. Klas yo ouvri pou tout granmoun, kèlkeswa nivo akademik yo.

KLAS EDIKASYON DE BAZ POU GRANMOUN

ENSKRI POU KLAS EDIKASYON DE BAZ POU GRANMOUN

How to Register

1.

Aplike pou pwogram nou an lè w klike sou enskri kounye abouton anba a. 

2.

Apre ou fin soumèt enskripsyon ou a, rele nou nan 317-259-5275 pou konfime chwa klas ou a epi pran yon randevou.

3.

Apre w fin ale nan admisyon an epi w fin fè tès ou a, y ap ba w enfòmasyon sou klas ou a ak dat ou kòmanse.

Swiv etap sa yo pou w enskri pou klas Ed de baz pou granmoun ak Edikasyon pou granmoun Washington Township pou w kapab yon etap pi pre reyalize objektif ou genyen pou w jwenn diplòm lekòl segondè w, devlope ladrès pwofesyonèl, pran konpetans nan lang angle, oswa menm konpetans pou yon plasman nan travay!

ORÈ KLAS ABE
*Klas yo ap rekòmanse 17 jiyè 2023

ABE Schedule

Madi/Jedi 9:30 am-1:00 pm

Lendi/Mèkredi 9:30am - 1:00pm

Lendi-Jedi 9:30 am-12:30 pm

Lendi/Mèkredi 5:30 pm-9:00 pm (@JEL)

Madi/Jedi 5:30 pm-9:00 pm

St. Monica Catholic Church
6131 Michigan Rd.   Indianapolis 46228

Lendi/Mèkredi/Vandredi 9:30 am-1:00 pm

Pike High School
6801 Zionsville Rd.   Indianapolis 46268

Lendi/Mèkredi 5:30 pm-9:00 pm

Noblesville First United Methodist Church
2051 E. Monument St. Noblesville 46060

Lendi/Madi/Jedi 12:00 pm-2:15 pm

ABE Locations
map2.png
Empty Classroom

SCROU POU WÈ KOTE KLAS

FAQ sou edikasyon de baz pou granmoun

Ki jan edikasyon adilt diferan de yon lekòl segondè tradisyonèl?

Elèv nou yo pa touche kredi oswa yo pa bezwen yon relve nòt pou kòmanse klas yo.  Lè elèv yo ka pase toutmatyè yo nan Egzamen Ekivalans Lekòl Segondè a, yo jwenn Diplòm Ekivalans Lekòl Segondè yo ki konsidere kòm EGAL ak yon diplòm lekòl segondè jeneral.  

 

Kiyès ki pral aksepte yon diplòm ekivalans nan lekòl segondè?

Tout moun!  Anplwayè, kolèj ak inivèsite, ak militè yo tout rekonèt Diplòm Ekivalans Lekòl Segondè yo valab.

Ou dwe gen 18 an pou w pran kou?

Edikasyon pou granmoun ka sèvi timoun ki gen 16 ak 17 ane ak yon elèv ki konplete fòm sòti.  Yon fòm sòti diferan de yon fòm retrè ke yon lekòl segondè bay anjeneral.   

Èske mwen ka pran kou edikasyon debaz pou granmoun si mwen pa vle yon diplòm oswa fòmasyon karyè?

Objektif prensipal Edikasyon debaz pou granmoun se ede moun ki pa gen yon diplòm lekòl segondè ameriken jwenn youn, oswa ede elèv yo jwenn yon sètifika karyè.  Finansman nou an mare ak rezilta nan de domèn sa yo, kidonk nou pa ka aksepte elèv yo nan klas nou yo sof si yo ap travay pou jwenn yon HSED oswa yon sètifikasyon karyè.

​​

FAQ
bottom of page