top of page

Asistan Enfimyè sètifye (CNA)

Apèsi sou lekòl laKlas sa a bay fòmasyon ak eksperyans klinik ki nesesè pou moun k ap chèche travay kòm asistan enfimyè. Kou a gen ladan èdtan salklas ak èdtan klinik. Chèk istwa kriminèl yo trete tou anvan kòmansman kou a. Prezans pafè obligatwa. Kou sa a satisfè egzijans eta a pou enskri ak Depatman Sante Eta Indiana. Yo ankouraje yon diplòm lekòl segondè, GED, oswa HSE. Elèv ki pa pase egzamen final ekri ak/oswa konpetans yo ka refè tès jiska de fwa anvan yo dwe repete tout kou a. *Sètifikasyon CPR enkli. 

Deskripsyon pwogram: Anba sipèvizyon yon enfimyè ki anrejistre oswa yon enfimyè pratik ki gen lisans, pwogram sa a pral prepare elèv CNA yo pou egzamen sètifikasyon eta a. Yon elèv ap oblije konplete avèk siksè yon konbinezon èdtan salklas ak èdtan klinik (nan yon mezon retrèt, TBD) pou yon total 108 èdtan pou pran egzamen sètifikasyon eta a.

Kondisyon: Elèv la ap oblije bay sa ki annapre yo anvan dat kòmansman klinik la, yon tès TB negatif ki sot pase a, yon egzamen fizik ki sot pase, ak prèv vaksinasyon konplè kont Covid la., 

Lòt kondisyon: Didantite Leta ak kat SS oswa pèmi travay. 

 

Klasifikasyon Pwogram AnsèymanAsistan Enfimyè/Asistan ak Asistan Swen Pasyan/Asistan Yon pwogram ki prepare moun pou fè sèvis woutin ki gen rapò ak enfimyè pou pasyan ki nan lopital oswa nan etablisman swen alontèm, anba fòmasyon ak sipèvizyon yon enfimyè ki anrejistre oswa yon enfimyè ki gen lisans.

Interested in a CNA class...

 

Please click OR cut & paste this link ⇒ https://forms.gle/gg4nHZD9p7hbWFS19 to fill out, and submit this brief class interest form.

We will use this information to contact and fill upcoming CNA classes. 

bottom of page