top of page

Bridging Gap-Fòmasyon entèpretasyon medikal 

Entèpretasyon medikal – Bridging Gap la

Edikasyon pou granmoun Washington Township

An patenarya ak sèvis Luna Language

Dat ak lè: TBD

 

Rezime:Bridging the Gap (BTG) se yon kou fòmasyon entèprèt medikal 40 èdtan rekonèt nasyonalman. Nan BTG, patisipan yo aprann: tèm medikal, wòl entèprèt la, entèpretasyon youn apre lòt, tradiksyon vizyon, ak plis ankò. Nan fen kou a, patisipan yo gen ladrès ak konesans ki nesesè pou entèprete nan anviwònman medikal. 

Bridging Gap kouvri:

  • Konpetans debaz entèprèt: Wòl, etik, konduit, klè, ak koule nan entèpretasyon;

  • Tèminoloji Medikal: Sistèm kò, maladi komen, pwosedi medikal komen, ak prefiks/sfiks medikal;

  • Enfòmasyon sou Swen Sante: Entwodiksyon nan sistèm swen sante a ak konfòmite HIPAA;

  • Kilti nan Entèpretasyon: Konsyans pwòp tèt ou, karakteristik debaz nan kilti espesifik, swen sante tradisyonèl nan kominote espesifik, ak koutye kiltirèl;

  • Konpetans Kominikasyon pou Defans: Ladrès pou koute, estil kominikasyon, fason doktè yo panse, ak defans apwopriye; epi

  • Devlopman Pwofesyonèl: Kominikasyon efikas, konduit pwofesyonèl, swen pwòp tèt ou, ak kwasans pwofesyonèl.

 

Kondisyon Òdinatè ak kamera ak mikwofòn ak sèvis entènèt | Konpetans ou pale ak koute pa mande pou repete nan lang angle ak nan lang etranje ou... lòt moun fasil konprann ou | SS# oswa pèmi travay pou travay Ozetazini | Pase yon evalyasyon konpetans nan lang nan telefòn 1 èdtan (½ èdtan nan yon lang etranje & amp; ½ èdtan nan lang angle) | Ap viv nan oswa alantou Marion County (Indianapolis) | Kapab ale nan TOUT sesyon klas yo (40 èdtan) pou jwenn sètifikasyon ou | anfen ranpli enskripsyon konplè ak edikasyon granmoun Washington Township pou finansman pou klas la.  

Kote: TBD 

 

Kalite klas: Ibrid oswa Zoom | TBD

 

Deskripsyon: Prezans nan tout 40 èdtan nan kou a obligatwa pou konplete avèk siksè pwogram fòmasyon an. Si gen yon sikonstans enprevizib epi ou pa ka vin nan yon klas, notifye biwo LUNA imedyatman; Nan dènye jou kou a, patisipan yo pase yon egzamen final 50 kesyon ak chwa miltip. Nòt minimòm pase nan egzamen an se 70%; ak ppatisipan yo resevwa yon sètifika BTG lè yo fini kou a avèk siksè.

Pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon ak enskripsyon, kontakte...

Erin Radford (Washington Township Edikasyon Adilt):  eradford@msdwt.k12.in.us

bottom of page