top of page

Fòmasyon parapwofesyonèl ak Sètifikasyon-  56 èdtan

 

Sètifikasyon Parapwofesyonèl la se pou moun ki gen yon diplòm lekòl segondè oswa k ap travay pou yon ekivalans nan lekòl segondè ki vle yon pozisyon kòm yon asistan ansèyman oswa ranplasan ansèyman nan yon lekòl primè, mwayen oswa segondè.

 

Objektif klas la: Sipòte aprantisaj ak modil fòmasyon Safe Schools sou Entènèt, ak objektif pou jwenn sètifikasyon Parapro ki mennen ale nan travay imedya nan yon distri lekòl K-12. 

 

Egzamen sètifikasyon: Yon egzamen 2.5 èdtan ki gen 90 kesyon chwa miltip ki kouvri lekti, matematik, ak ekriti. Egzamen an konsantre sou konpetans debaz nan chak domèn sa yo epi li gen kesyon tou sou fason pou w itilize konpetans sa yo nan salklas la. 

 

Modil Lekòl Sekirite yo: Bay opòtinite aprantisaj espesifik pou preparasyon travay anplwaye lekòl yo. Modil Lekòl Sekirite sa yo enkli nan fòmasyon an: Patojèn nan san | Restriksyon & amp; Izolasyon | Prevansyon Entimidasyon | Sekirite nan salklas | Estrateji De-Eskalasyon

Kote klas la, dat ak lè: TBD tcheke sitwèb la pou plis detay.

   

         

If you are interested in taking the Paraprofessional Certification Exam...

 

Please click OR cut & paste this link ⇒ https://forms.gle/VtA26w8jjtkg4Lvq6 to fill out, and submit this brief class interest form.

We will use this information to contact you with next steps.

bottom of page