top of page


Klas Angle

Kou pou elèv k ap aprann angle yo devlope ladrès ak kapasite yo nan lang angle. 

Klas Edikasyon Debaz pou granmoun

Kou nan Matematik, Syans, Lang, ak Syans Sosyal pou granmoun pou amelyore konpetans akademik yo epi jwenn diplòm ekivalans lekòl segondè yo.

 

Tès ekivalans nan lekòl segondè (HSE)

Travay pou reyalize diplòm ekivalans lekòl segondè ou akredite. 


Fòmasyon Karyè

Devlope konpetans espesifik ki nesesè pou chemen karyè ou vle- soti nan dantis rive soude. 

Washington Township Edikasyon Adilt se youn nan sèlman de founisè nan Konte Marion ki te akòde
"Pwogram Ekselans"
the Department of Workforce Development
.

Pwogram ki jwenn deziyasyon sa a yo konsidere kòm pwogram modèl ak lidè nan domèn Edikasyon Adilt.

Pwogram Edikasyon Adilt Washington Township fè efò pou bay yon anviwonman ki bay sipò ak enklizif lè yo respekte entegrite, diyite, ak dwa moun debaz tout elèv yo pou yo aprann ak reyalize nan yon anviwònman ki an sekirite.

bottom of page